Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση απόφασης ΔΣ για υπόλογο έργου ΤΑ 5167085 (12/4/2024)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό ως Υπευθύνου Λογαριασμού - Υπευθύνου διαχείρισης του ΟΤΡ και διενέργειας των πληρωμών του έργου «Sub.14.13 Δημιουργία Ηχογραφικού Κέντρου και Στούντιο Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης» με κωδικό MIS 5167085, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με ενάριθμο έργου 2023ΤΑ01400067, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, την κυρία Δέσποινα Φιλαργυροπούλου, Ταμία του ΟΜΜΘ.

Θεσσαλονίκη 01.03.2024

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο των πρακτικών
Αναρτημένο στη Διαύγεια ΑΔΑ: ΡΚΗ64655ΞΓ-Ω9Ζ

Επιστροφή