Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΜΘ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (25/5/2023)

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, προϋπολογισμού 78.500 Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του (Α κτίριο, Β κτίριο και περιεχόμενο, καθώς και του εκδοτηρίου της Πλατείας Αριστοτέλους), και για την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
CPV:     66515200-5 - Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας,
66514110-0 – Υπηρεσίες Ασφάλισης μηχανοκίνητων  οχημάτων,
66515411-7 – Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι χρηματικής απώλειας,
66516000-0 - Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 2/2023 καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.tch.gr
Η προκήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12-06-2023 ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 12-06-2023 ώρα 10:30 π.μ.
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευγενία Αλεξανδροπούλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6ΓΠΚ4655ΞΓ-6Ψ9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΕΕΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Επιστροφή