Νέα - Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (12/4/2023)

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Ψηφιακές δράσεις ανάδειξης και διατήρησης  των τεκμηρίων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακές δράσεις ανάδειξης και διατήρησης των τεκμηρίων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης» (ΚΩΔ. ΟΠΣ.: 5093594) η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με εκτιμώμενη αξία 278.611,23 χωρίς ΦΠΑ (345.477,93€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

  1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 189587, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης  http://www.tch.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης  http://www.tch.gr
  2. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
  3. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 12/04/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 17/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Ευγενία Αλεξανδροπούλου

 

Επιστροφή