Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Μ.Μ.Θ. (21/7/2022)

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 προϋπολογισμού 293.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την ανάθεση του καθαρισμού των κτιρίων Μ1 και Μ2 του  Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και του περιβάλλοντος χώρου (CPV:90910000-9 υπηρεσίες καθαρισμού) για χρονικό διάστημα 24 μηνών.
Επιπλέον προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης δώδεκα (12) μηνών, εκτιμώμενης αξίας 146.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15/07/2022.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 3/2022 καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.tch.gr
Η προκήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  14/09/2022 και ώρα 13:00.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14/09/2022 και ώρα 14:30.
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Βασίλειος Γάκης

Επιστροφή