Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΜΘ (19/1/2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΜΘ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

 
Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2Ο16 , προϋπολογισμού 55.000 Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του (Α κτίριο, Β κτίριο και περιεχόμενο, καθώς και του εκδοτηρίου της Πλατείας Αριστοτέλους), και για την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
CPV: 66515200-5 - Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας,
66514110-0 — Υπηρεσίες Ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων, 66515411-7 — Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι χρηματικής απώλειας,
66516000-0 - Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 1/2022 καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.tch.gr
Η προκήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 4/2/2022 ώρα 14:00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 4/2/2022 ώρα 15:00.

Σχετικά αρχεία
Διακήρυξη ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων
ΕΕΕΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλης Γάκης

Επιστροφή