Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (2/4/2021)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μπαταριών μολύβδου, 12V-100Ah κλειστού τύπου για τα UPS του κτιρίου Μ1 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.),Ν.Π.Ι.Δ.,προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117του ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 13.200,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (3.168,00€), με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια 66 μπαταριών μολύβδου, 12V-100Ah κλειστού τύπου, ενδεικτικών διαστάσεων 32,5 Χ 17 Χ 21,5 cm για τα UPS του κτιρίου Μ1 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: [31440000-2] Μπαταρίες

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 5/2021 καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.tch.gr/
Η προκήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/04/2021 και ώρα 12:00 μ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14/04/2021 και ώρα 12:00 μ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Γάκης

Επιστροφή