Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ «ΝΤΟΝ ΤΖΟΒΑΝΝΙ» (19/3/2021)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ «ΝΤΟΝ ΤΖΟΒΑΝΝΙ» ΤΟΥ ΜΟΤΣΑΡΤ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ lNTERREG «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»
 
Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2Ο16 προϋπολογισμού 184.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση της διοργάνωσης της Όπερας "Ντον Τζοβάννι” του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, σε Ιταλικό λιμπρέτο του Λορέντζο ντα Πόντε, στο πλαίσιο του έργου «Local assets exploitation for the development of peripheral intercultural crossborder capacity» (RENOVATION), που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα — Βουλγαρία 2014 -2020». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εντάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων: CPV [79952000-2] «Υπηρεσίες εκδηλώσεων».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 4/2021 καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.tch.gr
Η προκήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 5/4/2021 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 9/4/2021 και ώρα 10:00
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βασίλειος Γάκης

Σχετικά αρχεία
Διακήρυξη
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Επιστροφή