Νέα - Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (12/2/2021)

Για την παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 21 ανελκυστήρων και όλη τη διαδικασία για την επανέκδοση πιστοποιητικών ανά ανελκυστήρα για τα κτήρια του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 52.920,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (12.700,80 €), με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά
βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 21 ανελκυστήρων και όλη τη διαδικασία για την επανέκδοση πιστοποιητικών ανά ανελκυστήρα για τα κτήρια του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Οι προς ανάθεση υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: [50750000-7] Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 2/2021 καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και
αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.tch.gr/  Η προκήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/02/2021 και ώρα 12:00 μ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 26/02/2021 και ώρα 12:00 μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βασίλειος Γάκης

Επιστροφή