Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ (4/2/2021)

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του
ν.4412/2016 προϋπολογισμού 199.386,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
τιμής, για την ανάθεση της εξυπηρέτησης του κοινού κατά τη διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος και των λοιπών εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης (CPV : 79342320-2) για χρονικό διάστημα 24 μηνών. Ο ΟΜΜΘ διατηρεί δικαίωμα παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης για
χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, εφόσον δεν εξαντληθεί το οικονομικό
αντικείμενο της σύμβασης εντός των 24 μηνών λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 3/2021 καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.tch.gr
Η προκήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/02/2021 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 05/03/2021 και ώρα 10:00

Διακήρυξη
ΤΕΥΔ
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βασίλειος Γάκης

Επιστροφή