Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΜΘ (27/1/2021)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΜΘ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.), 25ης Μαρτίου & παραλία, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το ν.4412/2016, προϋπολογισμού 55.000,00 Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του (Α κτίριο, Β κτίριο και περιεχόμενο) και για την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

CPV:
66515200-5 - Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας,
66514110-0 - Υπηρεσίες Ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων,
66515411-7 - Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι χρηματικής απώλειας,
66516000-0 - Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης.

Η Διακήρυξη αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΘ http://www.tch.gr/
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/02/2021 και ώρα 12:00 α. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15/02/2021 και ώρα 12:00 μ.
 

                                         


Σχετικά αρχεία
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Επιστροφή