Νέα - Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (16/10/2020)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια δύο αντλιών θαλάσσης για το κτίριο Μ2 και ανταλλακτικών για την επισκευή αντλιών θαλάσσης του κτιρίου Μ1 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
 
Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 8.990,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (2.157,60€), με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια δύο αντλιών θαλάσσης για το κτίριο Μ2 και την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για τη μετατροπή υπαρχουσών αντλιών θαλάσσης σε ανοξείδωτες, του κτιρίου Μ1 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: [42122000-0] «Αντλίες», [42124000-4] «Μέρη αντλιών, συμπιεστών, μηχανών ή κινητήρων» και [50511000-0] «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών».
 
Χρόνος παράδοσης υλικών:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να τοποθετήσει τα υλικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 5/2020 καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.tch.gr

Εδώ η πλήρης διακήρυξη
Εδώ  το τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Εδώ οι απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν

Η προκήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/10/2020 και ώρα 12:00 μ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29/10/2020 και ώρα 12:30 μμ.
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Βασίλειος Γάκης
 

Επιστροφή