Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (9/10/2020)

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων των κτιρίων Μ1 και Μ2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

 
Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 9.550,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (2.292,00€), με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων των κτιρίων Μ1 και Μ2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, και για τις εργασίες τοποθέτησής τους.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: [34320000-6] «Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους» και [50730000-1] «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων».
 
Χρόνος παράδοσης υλικών:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να τοποθετήσει τα υλικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 4/2020 καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.tch.gr/
 
Η προκήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/10/2020 και ώρα 12:00 μ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21/10/2020 και ώρα 12:30 μμ.
 
Εδώ ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης: Διακήρυξη
 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Βασίλειος Γάκης

Επιστροφή