Νέα - Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤIΡΙΟ Μ2 ΤΟΥ Ο.Μ.Μ.Θ. (7/7/2020)

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 35.070,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια υαλοπινάκων προς αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων στο Κτήριο Μ2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και τις εργασίες τοποθέτησής τους, μετά την αποξήλωση και απομάκρυνση των κατεστραμμένων υαλοπινάκων.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 44221111-6
 
Χρόνος παράδοσης υλικών:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να τοποθετήσει τα υλικά εντός τριάντα  (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 3/2020 καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.tch.gr/
Η προκήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/7/2020 και ώρα 11.00 πμ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20/7/2020 και ώρα 11:00 πμ.

Περίληψη της διακήρυξης
Ολόκληρη η διακήρυξη

Επιστροφή