Νέα - Ανακοινώσεις

Διακήρυξη διαγωνισμού ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων και αστικής ευθύνης ΟΜΜΘ για ένα έτος (5/12/2018)

Διακήρυξη 18PROC004125935 2018-12-05

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ.
Για το ΤΕΥΔ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ διακήρυξης πατήστε εδώ.
Για Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό, πατήστε εδώ

Επιστροφή