Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (7/9/2017)

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ) προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 117 ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών προβολής -επικοινωνίας και γραφείου τύπου του ΟΜΜΘ.
Η σύμβαση θα συναφθεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών με δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμη έτος. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21η Σεπτεμβρίου
2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) από την Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε ειδικά προς τούτο με την από
5.9.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12 μ.
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΘ www.tch.gr.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης 6ΑΡΕ4655ΞΓ-ΤΕΛ.pdf

Επιστροφή