Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (23/2/2017)


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ), προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 προϋπολογισμού 145.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  της τιμής, για την ανάθεση της φύλαξης και της επιτήρησης της ασφάλειας του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (CPV : 79713000-5) για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 23/02/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/03/2017, 16.00.
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικήτας Μυλόπουλος
 

Επιστροφή